Mockup Image

چشم انداز / دورنمای بیمارستان

 

ما بر آنیم تا  :

 * بعنوان برترین بیمارستان جنرال استان ، با ارائه خدمات و مراقبت های درمانی با کیفیت برتر و متمایز ، براي جذب بيماران منطقه ، استانهاي همجوار و کشورهای همسایه شناخته شویم .

 * پیشتاز استفاده از فناوری های نوین در خدمات درمانی و آموزشی باشیم .

 * بعنوان قطب درماني مدرن و پيشرفته از نظر تجهيزات و ارائه خدمات شناخته شویم .