واحدبيماران بين الملل بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي شفاتبريز
مهمان عزيز وگرامي به بيمارستان شفاتبريزخوش آمديد
به منظور تسريع وتسهيل درخدمت رساني وافزايش رضايتمندي شمامهمان گرامي واحدي تحت عنوان IPDدراين مركز 
تشكيل شده است.
اعضاي دپارتمانIPD
پزشك IPD:آقاي دكتر نیما هوجقانی
پزشك IPD:آقاي دكتر فرشید شامخی
كارشناسIPD:فاطمه جيا
شماره موبايل:09024046449
فعاليتهاي دپارتمان بيماران بين الملل:
*امكان مشاوره حضوري ومجازي باپزشك واح بيماران بين الملل
*امكان برقراري ارتباط باپزشك IPDبعد ازترخيص
*صدوركارت همراه
*دسترسي به اينترنت رايگان بدون محدوديت
*دسترسي به سرويس حمل ونقل شهري درنزديكترين فاصله ممكن
*حضور مترجم به زبانهاي خارجي جهت ارتباط بيشتر وبهتر بابيماران بين الملل 
دسترسي به نزديكترين صرافي
 دسترسي به نزديكترين هتل
 هتل سينا 
 تبريز،خيابان امام خميني ،ميدان باغ گلستان
 امكان برقراري ارتباط وارسال پرونده قبل از مراجعه حضوري بااستفاده ازراههاي ارتباطي زير:
 شماره فكس:09884000000
Shafa.hospital.i.p.d1@gmail.com:ايميل آدرس 
 آدرس بيمارستان :تبريز،خيابان نيروي هوايي،ميدان قونقا،روبروي باغ گلستان
 راهنماي مراجعين
 تاكسي سرويس ويژه بيمارستان شفا ساعت مالقات دربيمارستان:89الي82 مي باشد