اسامی پزشکان

مطالب علمی

کادر عمومی بیمارستان

واحدهای بیمارستان

عفونی

زنان و زایمان

جراحی مغزواعصاب

متخصص داخلی

جراحی عمومی

ارولوژی

بیهوشي

متخصص كودكان وفوق تخصص نوزادان

کودکان

دفترپرستاری

حسابداری / صندوق

پذیرش

امور اداری

انبار دار / کارپرداز

تجهیزات پزشکی

تلفنخانه

اعتباربخشی

کنترل عفونت

متخصص گوش حلق بینی

پزشک عمومي

جراحي عمومي و فوق تخصص توراكس

فلوشیپ انکلوژی زنان

متخصص قلب وعروق

ارتوپدی

داروسازی

بیهوشی- فلوشیپ درد

چشم

بیماریهای عفونی

روانپزشکی

آسیب شناسی

ارولوژیست و فلوشیپ اوروانکولوژی

جراحی مغزواعصاب

پزشکی قانونی

رادیولوژی

فیزیوتراپیست

بهداشت حرفه ای / محیط

انفورماتیک

آزمایشگاه

داروخانه

رادیولوژی

فیزیوتراپی

بخش IPD