دستورالعمل ها
PDF
آنتی بیوتیکهای موجود در فهرست دارویی کشور
PDF
آنتی بیوتیکهایی که توسط پزشکان عمومی قابل تجویز نیست
PDF
آیین_نامه_فعالیت_بانک_خون_و_بخش
PDF
برونکوسکوپی
PDF
داروهای پرخطر
PDF
داروهای حیات بخش و ضروری
PDF
دستور العمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی
PDF
راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بيماران
PDF
راهنماي پیش گیري از اتصالات نادرست كاتترها و لوله ها
PDF
راهنمای پیشگیری از زخم فشاری
PDF
راهنمای پيشگيری از سقوط بيمار
PDF
راهنمای شناسايی صحيح بيماران
PDF
راهنمای_داروهای_با_اسامی_و_اشکال
PDF
راهىمای جراحی ايمه
PDF
رضایت اگاهانه
PDF
سرطان پروستات
PDF
سرطان کلیه
PDF
سرطان مثانه
PDF
شرح_وظایف_مسئول_ایمنی_و_کارشناس
PDF
گزارش نویسی در مامایی
PDF
لزوم اخذرضایت اگاهانه
PDF
لزوم اخذرضایت اگاهانه2
PDF
مکاتبه_وزارت_و_شیوه_نامه_وقوع_وقایع
PDF
ممنوعیت استفاده ازتلفن همراه
دستورالعمل ها»استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای داروهای سرطان
PDF
داروی ارولوتینیب
PDF
داروی اورلیموس
PDF
داروی بواسیزوماب
PDF
داروی بورتزومیب
PDF
داروی پمترکسد
PDF
داروی تراستوزوماب
PDF
داروی تموزولامید
PDF
داروی ریتوکسیماب
PDF
داروی سانیتینیب
PDF
داروی ستوکسیماب
PDF
داروی سورافینیب
PDF
داروی لیپوزومال دوکسوروبیسین
دستورالعمل های وزارت »دارو تجهیزات » تجهیزات پزشکی
PDF
اسقاط ماده 7
PDF
پیوست 1 دستور العمل اسقاط
PDF
کنترل کیفی
PDF
MA-WI-050کنترل کیفی (1)
PDF
ضوابط خرید تجهیزات پزشکی
PDF
فهرست تجهیزات پزشکی
دستورالعمل های وزارت »دارو تجهیزات » مدیریت دارویی
PDF
فهرست مدیریت دارویی
DOC
آئین نامه کمیته اقتصاد درمان- پیوست 1
JPEG
پیوست 2-دستور العمل عوارض و خطاهای دارویی
JPEG
پیوست 2-دستور العمل عوارض و خطاهای دارویی
JPEG
پیوست 2-دستور العمل عوارض و خطاهای دارویی
دستورالعمل ها»راهنمای تجویز گروه طب هوافضاو زیر سطحی
PDF
درمان استئومیلیت مزمن و راجعه با اکسیژن هایپربار
PDF
درمان بیماری آمبولی گازی با اکسیژن هایپربار
PDF
درمان بیماری برداشت فشار با اکسیژن هایپربار
PDF
درمان زخم پای دیابتی با اکسیژن هایپربار
PDF
درمان فلاپ و گرافت عارضه دار با اکسیژن هایپربار
PDF
درمان مسمومیت با مونواکسید کربن با اکسیژن هایپربار
دستور العمل ها»شرایط اجرای جراحی لاپاراسکوپی
PDF
برنامه آموزشی تخصصی جراحی درون بین زنان
PDF
برنامه آموزشی جراحی عمومی درون بین
مکاتبه دکتر رحمتی- شرایط ارائه خدمات جراحی لاپاراسکوپی
PDF
نامه مشاور معاون آموزشی به دکتر جان بابایی
دستورالعمل ها»پیوست داروهای هشدار بالا
DOC
پیوست شماره 1
DOC
پیوست شماره 2
PDF
مکاتبه وزارت
JPEG
پیوست داروهای هشدار بالا(1)
JPEG
پیوست داروهای هشدار بالا(1)
دستورالعمل های وزارت»خدمات پرستاری»مدیریت مراقبت های پرستاری
PDF
فهرست مدیریت مراقبت های پرستاری
دستورالعمل های وزارت»خدمات پرستاری»مهارت سنجی و بکارگیری کارکنان پرستاری
DOC
668د139
DOC
د-101-231
PDF
فهرست مهارت سنجی وبکارگیری کارکنان پرستاری
دستورالعمل های وزارت»مدیریت اطلاعات»فناوری اطلاعات
DOC
پیوست شماره 1 ارزشیابی نرم افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستان
DOC
پیوست شماره 2 دستورالعمل اجرای الزامات اتصال بیمارستانهای کشور به سپاس در راستای طرح تحول نظام سلامت کشور
PDF
پیوست شماره 3 بخشنامه صورتحساب متحدالشکل
پیوست شماره 3 نامه ابلاغ نگارش صورتحساب متحدالشکل
PDF
پیوست شماره 5 ثبت اطلاعات مربوط به زایمان
PDF
فهرست فناوری اطلاعات
دستورالعمل های وزارت»مدیریت اطلاعات»مدیریت اطلاعات سلامت
DOC
ابلاغ دستورالعمل ساماندهی اسناد
DOC
ابلاغ مجوزها امحا اوراق راکد بیمارستانی
DOC
پیوست شماره 1 دستورالعمل ساماندهي اسناد
DOC
دستورالعمل ثبت داده ها در آواب پيوست شماره 1
PDF
راهنمای مستندسازی فرم های پرونده های پزشکی
PDF
فهرست مدیریت اطلاعات سلامت
DOC
مستند سازی پرونده های پزشکی
JPEG
مدت زمان های بايگاني جاري و راكد 1
JPEG
مدت زمان های بايگاني جاري و راكد2
JPEG
مدت زمان های بايگاني جاري و راكد3
JPEG
مدت زمان های بايگاني جاري و راكد4
دستورالعمل های وزارت»مدیریت پاراکلینیک»آزمایشگاه
PDF
دستورالعمل ارجاع نمونه
PDF
دستورالعملهای استاندارد آزمایشگاهی
DOC
3.آزمایشگاه مرجع
PDF
فهرست آزمایشگاه
JPEG
نامه ابلاغی
دستورالعمل های وزارت»مدیریت پاراکلینیک»طب انتقال خون
PDF
فرم در خواست خون و فراورده های خون
PDF
و فراورده های خون فرم در خواست خون
PDF
-پلاکت -فرم نظارت بر تزریق پلاسما
PDF
فرم در خواست پلاکت
PDF
فرم نظارت بر تزریق خون کامل و فرآورده های گلبول قرمز
PDF
فرم درخواست خون و فرآورده های خونی بطور اورژانس
PDF
فرم گزارش ناخواسته احتمالی بعد از تزریق خون و فرآورده های آن
PDF
فهرست طب انتقال خون
دستورالعمل های وزارت »مدیریت رهبری»بهبود کیفیت
DOC
گزارش داده های سکته قلبی
PDF
فهرست بهبود کیفیت
JPEG
گزارش مرگ مغزی- نامه 24804-پیوست2
JPEG
الزام بیمارستان برای اعلام مرگ مغزی - بخشنامه -پیوست 2
دستورالعمل های وزارت »مدیریت رهبری»تیم مدیریت اجرایی
PDF
پیوست 3- ضوابط خريد تجهيزات پزشكي
PDF
پیوست 3- ضوابط خريد تجهيزات پزشكي
PDF
فهرست تیم مدیریت اجرایی
DOC
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار
PNG
کمیته راهبردی ارتقای اورژانس بیمارستانی - پیوست 2
JPEG
پیوست 2-کمیته مرگ کودکان 1-59 ماه
JPEG
پیوست 2-کمیته مرگ کودکان 1-59 ماه
JPEG
پیوست 2-کمیته مرگ کودکان 1-59 ماه
دستورالعمل های وزارت »تیم مدیریت اجرایی»کمیته مرگ مادران
PDF
جدول اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ی مرگ
PDF
تعداد موارد شناسایی شده و توصیف علل مرگ مادران در کشور طی سالهای 1375تا 1348
PDF
نظام کشوری مراقبت مرگ مادری
PDF
اصول کلی نظام مراقبت مرگ مادری
JPEG
پیوست 2 -کمیته مرگ مادران
JPEG
پیوست 2 -کمیته مرگ مادران
دستورالعمل های وزارت »تیم مدیریت اجرایی»کمیته کشوری احیای نوزاد
DOC
کمیته کشوری احیای نوزادان
دستورالعمل های وزارت »مدیریت رهبری»مدیریت تامین و تسهیلات اقامتی
DOC
آئین نامه کمیته اقتصاد درمان
DOC
پیوست 2 _نامه ابلاغ دستورالعمل کمیته بیمارستان ها (2)
PDF
پیوست 2- کمیته مرگ پری ناتال
DOC
دستورالعمل اجرایی آئين نامه كمتيه حفاظت فني و بهداشت كار بیمارستان ها-پیوست 2
DOC
جداسازی دیالیز بیماران دیالیزی
PDF
برنامه تحول نظام سلامت - پیوست 1
PDF
پیوست 7-راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان
JPEG
نامه :معاونت های درمان کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور
JPEG
نامه:پیوست 3 - ایزوله
JPEG
نامه: رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
دستورالعمل های وزارت »مدیریت رهبری»مدیریت خطا »احیای نوزاد
PDF
فهرست مدیریت خطا
PDF
بسته خدمتی احیای نوزاد- پیوست 1
JPEG
نامه ( وزیر)
JPEG
نامه:رییس/سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
JPEG
بخشنامه 100-553
JPEG
بخشنامه 100-553
JPEG
بخشنامه 1130-100
JPEG
بخشنامه 1130-100
دستورالعمل های وزارت » مدیریت رهبری»مدیریت خطر، حوادث و بلایا
آمادگی بیمارستانی.پیوست 5
PDF
برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریتها
PDF
فهرست مدیریت خطر ،حوادث وبلایا
PDF
ابزارهاي ملّی ارزیابی سلامت در حوادث و بلایا-پیوست 4
PDF
پیوست 4-نامه 8189
PDF
کتاب ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان-پیوست 4-HSI-Book-pdf
PDF
- پیوست 3-نامه مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان
PDF
ISIRI_304 (1) استاندارد رنگ سیلندرهای گازهای طبی-پیوست 3
PDF
teukhdpiscgdwcds- نامه-پیوست3
DOC
نامه استاندارد رنگ سیلندرهای گازهای طبی- پیوست 3
DOC
پیوست 7 - جدول مجموعه ابزارهای ملی ارزیابی مخاطرات........
پیوست 7 - کتاب مجموعه ابزارهای ملی ارزیابی مخاطرات و شاخص های توانمندی تخصصی
JPEG
پیوست 2- نقشه راه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
JPEG
پیوست 2- نقشه راه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
JPEG
پیوست 2- نقشه راه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
JPEG
پیوست 2- نقشه راه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
دستورالعمل های وزارت » مدیریت رهبری»مدیریت غذایی
DOC
بخش تغذیه بیمارستانها.
DOC
عطف به بخش تغذیه بیمارستانها.
PDF
فهرست مدیریت غذایی
دستورالعمل های وزارت » مدیریت رهبری»منابع انسانی
PDF
پیوست 3- استانداردهای دوستدار ارتقای سلامت
PDF
فهرست منابع انسانی
PDF
طرح طبقه بندی مشاغل-پیوست2
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»اورژانس
PDF
دستورعمل های مراقبتهای مدیریت شده(13)عملکرد پزشکان آنکال
JPEG
پیوست 4
JPEG
مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت
PDF
فهرست مراقبتهای اورژانس
PDF
4483 متخصص مقیم
PDF
نامه معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان
PDF
نامه ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل تریاژ بیمارستانی
PDF
دستورالعمل تریاژ
PDF
فرم نظارت و پایش احیا
PDF
نامه دستورالعمل احيا
PDF
فرم ثبت گزارش عملیات احیاCPCR
DOC
طبق دستور پزشک معالج آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل عمل برای بیمار تزریق خواهد شد
DOC
اصلاحیه پنجم (مرداد 92) داروهای بخش اورژانس
PDF
آیین نامه استاندارد دارویی بخش اورژانس
JPEG
بخشنامه اورژانس و متخصصین و اعضاء هیئت علمی (2)
JPEG
بخشنامه وزیر1
JPEG
بخشنامه وزیر 2
JPEG
خلاصه ی شناسنامه ی شاخص ها
JPEG
رییس سرپرست محترم دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
JPEG
رییس سرپرست محترم دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»بیهوشی و جراحی
PDF
راهنمایی جراحی ایمن
PDF
فهرست مراقبت های بیهوشی و جراحی
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»حاد
PDF
مراقبتهای حاد
JPEG
دستورعمل های مراقبتهای مدیریت شده
JPEG
دستورعمل های مراقبتهای مدیریت شده
JPEG
دستورعمل های مراقبتهای مدیریت شده
JPEG
دستورعمل های مراقبتهای مدیریت شده
JPEG
نامه(وزیر)
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»مادر و نوزاد
PDF
بسته خدمتی احیای نوزاد- پیوست 1
DOC
نامه برای معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و....
PDF
نامه به ریاست/سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
DOC
نامه رییس محترم دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
DOC
پذیرش بر اساس تریاژ- پیوست 1
PDF
راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان- پیوست1
PDF
پیوست 8- شناسایی نوزاد
PDF
نوزاد سالم
PDF
راهنمای آموزشی شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد
DOC
ابزار بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان - پیوست12
PDF
راهنمای پایش و ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک -پیوست 5-7-10-16-22
DOC
شیوه نامه ارتقای حضور-پیوست 4
PDF
فهرست مراقبت مادر و نوزاد
مراقبت های معمول مادران باردار- پیوست 3
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»مراقبت عمومی بالینی
PDF
فهرست مراقبتهای عمومی بالینی
DOC
نامه اعلام فوری حوادث ایمنی در بیمارستان
PDF
راهنمای شناسایی صحیح بیماران
PDF
مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت
PDF
بخش نامه مقیم
PDF
راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار
PDF
دستورالعمل های مراقبت های مدیریت شده(13)
PDF
دستورالعمل نحوه ی آنکالی
PDF
مراقبت های مدیریت شده
PDF
اعزام
PDF
راهنمای تضمین صحت دارویی در فرآیند انتقال خدمات
DOC
کتاب بارداری های پرخطر
DOC
خلاصه پرونده اورژانس
JPEG
داروهای با اسامی و اشکال مشابه
JPEG
‏‏داروهای با هشدار بالا
JPEG
‏‏داروهای با هشدار بالا
JPEG
‏‏داروهای با هشدار بالا
JPEG
‏‏داروهای با هشدار بالا
JPEG
‏‏داروهای با هشدار بالا
JPEG
‏‏داروهای با هشدار بالا
JPEG
‏‏داروهای با هشدار بالا
JPEG
‏‏داروهای با هشدار بالا
JPEG
‏‏داروهای با هشدار بالا
JPEG
‏‏داروهای با هشدار بالا
JPEG
نوزاد سالم
JPEG
نوزاد سالم (2)
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»مراقبت عمومی بالینی»تغذیه
DOC
تغذیه
PDF
تغذیه در بخش مراقبت های ویژه.docتصویب شده-
PDF
جدول وزن گيري مادران باردار
PDF
راهنمای تکمیل فرم-final
PDF
ضوابط بخش تغذیه
PDF
-فرم ارزیابی تخصصی تغذیهfinal
PDF
کتاب فرایند مدیریت خدمات تغذیه
PDF
منحنی های وزن برای قد و نمایه توده بدنی کودکان و نوجوانان
دستورالعمل های وزارت پیشگیری بهداشت»استریلیزاسیون مرکزی
PDF
فهرست استرلیزاسیون مرکزی
PDF
موسسه ی استاندار و تحقیقات صنعتی ایران(کیفیت آب-نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی-آیین کار)
PDF
موسسه ی استاندار و تحقیقات صنعتی ایران(کیفیت آب-شمارش میکروارگانیسم در آب با استفاده از روش کشت-راهنما)
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
JPEG
دستورالعمل اتوکلاو
دستورالعمل های وزارت پیشگیری بهداشت»بهداشت حرفه ای
DOC
_نامه ابلاغ دستورالعمل کمیته بیمارستان ها
DOC
ابلاغ فرمهای گزارش گیری صدا در محیط کار
DOC
بیمارستان ها -دستورالعمل اجرایی آئين نامه كمتيه حفاظت فني و بهداشتكار
DOC
فرم گزارش اندازه گیری صدا
PDF
آیین نامه حمل دستی بار
PDF
فهرست بهداشت حرفه ای
PDF
راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک
PDF
حدود مواجهه شغلی
دستورالعمل های وزارت پیشگیری بهداشت»بهداشت محیط
PDF
پیشگفتار
PDF
آیین نامه اجرایی قانون ماده 13مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي
PDF
پیشگفتار
PDF
آیین نامه اجرایی قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات
PDF
آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه
PDF
آيين نامه طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي كشور
PDF
آئين نامه نحوه تاسيس و بهره برداري بيمارستانها
PDF
پیوست شماره 1 استاندارد ملی آب آشامیدنی 1053
PDF
پیوست شماره 2 استاندارد ملی آب آشامیدنی1011
PDF
پیوست شماره 3 كیفیت آب- آزمونهای میکروبی استاندارد 4208
PDF
پیوست شماره 3 كیفیت آب استاندارد 4207
DOC
پیوست شماره مشخصات فنی دستگاه اسمز معکوس
PDF
چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان
PDF
دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی
PDF
دستورالعمل صدور کارت بهداشتی
PDF
راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان
PDF
راهنماي مديريت فاضلاب بيمارستانی
PDF
ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه در مراكز پرتوتشخيصي
PDF
ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه در مراكز پرتودرماني
PDF
ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه در مراكز پزشكي هسته اي
PDF
فهرست بهداشت محیط
PDF
قانون اصلاح ماده13 قانون موادخوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
PDF
کتاب کنترل ناقلین
DOC
مشخصات فنی دستگاه همودیالیز
PDF
همو دیالیزRO پیوست شماره 4 الزامات دستگاه
JPEG
.ابلاغ آيين نامه طبقه بندي و برچسب گذاري
JPEG
پیوست شماره نامه یکسان سازی فنی دستگاه های همودیالیز
JPEG
تفاهم نامه وزارت نیرو وزارت بهداشت
دستورالعمل های وزارت پیشگیری بهداشت»کنترل عفونت
PDF
فهرست کنترل عفونت
PDF
دستورالعمل اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست
PDF
دستورالعمل بهداشت دست
DOC
نامه معاونین محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (سراسر کشور)
PDF
نامه معاونت محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...
PDF
راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بيماران
DOC
مکاتبه
مکاتبه
PDF
مديريت باليني مناسب موارد عفونت تنفسي شديد حاد هنگامي كه احتمال مي رود كه كوروناويروس عامل بيماري باشد
DOC
وسایل یکبار مصرف
PDF
نامه معاونین محترم درمانی دانشگاه علوم پزشکی (سراسر کشور)
PDF
نامه معاونت محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی... (راهنماهای ایمنی بیمار)
PDF
نامه معاونین محترم درمانی دانشگاه علوم پزشکی (سراسر کشور)(دستورالعمل راهنمایی ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها )
DOC
تزریقات ایمن-وزارت بهداشت
DOC
وسایل یکبار مصرف 1
DOC
2 وسایل یکبارمصرف
PDF
چک لیست کنترل اتاق ایزوله تنفس
دستورالعمل اا
PDF
راهنماي كنترل عفونت در بيماريهاي تنفسي حاد واگير
PDF
كنترل وپيشگيري ا ز بیماریهای تنفسی
DOC
نامه چک لیست اتاق ایزوله
PDF
دستورالعمل اا
PDF
فهرست کنترل عفونت
JPEG
نمونه برداری
دستورالعمل های وزارت پیشگیری بهداشت»مدیریت پسماند
DOC
ابلاغ نامه راهنمای انتخاب دستگاه بی خطر ساز
PDF
اظهارنامه بي خطرسازي
PDF
پیوست شماره 1 یکسان سازی جرای ضوابط مدیریت پسماندهای پزشکی-نهایی
PDF
پیوست شماره 3 ظروف يكبار مصرف براي جمع آوري پسماندهاي
PDF
پیوست شماره 4 ضوابط و روش‌هاي اجرايي مديریت پسماند
PDF
پیوست شماره 5 راهنما و دستورالعمل انتخاب دستگاه بی خطر ساز.
PDF
دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش
PDF
ضوابط واگذاری
PDF
فهرست مدیریت پسماند
PDF
مقررات بهداشتي آرامستان ها
DOC
نامه دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش
JPEG
ابلاغ نامه بی خطر سازی
JPEG
پیوست شماره 4 نامه ابلاغ ضوابط و روش‌هاي اجرايي مديریت پسماند
دستورالعمل های وزارت»رعایت حقوق
PDF
آیین نامه پوشش دانشگاه ها
PDF
شیوه نامه پوشش
DOC
نامه آیین نامه پوشش
PDF
رضایت آگاهانه-پیوست 5
DOC
نامه دستور العمل
DOC
نامه :جناب آقاي دكتررياست محترم دانشگاه علوم پزشكي
PDF
نامه : ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
PDF
فهرست حقوق گیرنده خدمت
JPEG
تصویب نامه هیات وزیران
JPEG
تصویب نامه هیات وزیران
JPEG
تصویب نامه هیات وزیران
JPEG
تصویب نامه هیات وزیران
JPEG
تصویب نامه هیات وزیران