دستورالعمل ها
دستورالعمل ها»استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای داروهای سرطان
دستورالعمل های وزارت »دارو تجهیزات » تجهیزات پزشکی
دستورالعمل های وزارت »دارو تجهیزات » مدیریت دارویی
دستورالعمل ها»راهنمای تجویز گروه طب هوافضاو زیر سطحی
دستور العمل ها»شرایط اجرای جراحی لاپاراسکوپی
دستورالعمل ها»پیوست داروهای هشدار بالا
دستورالعمل های وزارت»خدمات پرستاری»مدیریت مراقبت های پرستاری
دستورالعمل های وزارت»خدمات پرستاری»مهارت سنجی و بکارگیری کارکنان پرستاری
دستورالعمل های وزارت»مدیریت اطلاعات»فناوری اطلاعات
دستورالعمل های وزارت»مدیریت اطلاعات»مدیریت اطلاعات سلامت
دستورالعمل های وزارت»مدیریت پاراکلینیک»آزمایشگاه
دستورالعمل های وزارت»مدیریت پاراکلینیک»طب انتقال خون
دستورالعمل های وزارت »مدیریت رهبری»بهبود کیفیت
دستورالعمل های وزارت »مدیریت رهبری»تیم مدیریت اجرایی
دستورالعمل های وزارت »تیم مدیریت اجرایی»کمیته مرگ مادران
دستورالعمل های وزارت »تیم مدیریت اجرایی»کمیته کشوری احیای نوزاد
دستورالعمل های وزارت »مدیریت رهبری»مدیریت تامین و تسهیلات اقامتی
دستورالعمل های وزارت »مدیریت رهبری»مدیریت خطا »احیای نوزاد
دستورالعمل های وزارت » مدیریت رهبری»مدیریت خطر، حوادث و بلایا
دستورالعمل های وزارت » مدیریت رهبری»مدیریت غذایی
دستورالعمل های وزارت » مدیریت رهبری»منابع انسانی
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»اورژانس
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»بیهوشی و جراحی
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»حاد
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»مادر و نوزاد
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»مراقبت عمومی بالینی
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»مراقبت عمومی بالینی»تغذیه
دستورالعمل های وزارت پیشگیری بهداشت»استریلیزاسیون مرکزی
دستورالعمل های وزارت پیشگیری بهداشت»بهداشت حرفه ای
دستورالعمل های وزارت پیشگیری بهداشت»بهداشت محیط
دستورالعمل های وزارت پیشگیری بهداشت»کنترل عفونت
دستورالعمل های وزارت پیشگیری بهداشت»مدیریت پسماند
دستورالعمل های وزارت»رعایت حقوق
Pdf
PDF
فرآیند پذیرش انگلیسی
PDF
فرآیند ترخیص انگلیسی
PDF
فرم گزارش بازدید مدیریتی ایمنی بیمار1
PDF
فرم گزارش بازدید مدیریتی ایمنی بیمار2 
PDF
رسیدگی به شکایات پی دی اف
Booklet
PDF
Booklet-en
تصاویر اخبار
JPEG
افتتاح کلینیک شفا انگلیسی
JPEG
مطب دکتر عبدالهی
JPEG
برگزاری مانور تخلیه در مواقع بحران
JPEG
برگزاری کلاس احیا نوزاد
JPEG
تصویر کرونا ویروس در اخبار