کلاس احیای نوزاد
کلاس احیا نوزاد
کلاس آموزشی مدیریت بحران
مانوراطفاحریق
هموویژولانس
بخش های بیمارستان
جشن روز پرستار سال 1398 در بیمارستان شفا
مانور تخلیه در مواقع بحران
بازرسی نسل چهارم اعتباربخشی
کلاس آموزشی کروناویروس
جشن روز کارگر
جشن روز ماما