کلاس احیا نوزاد
کلاس آموزشی مدیریت بحران
مانوراطفاحریق
هموویژولانس
بخش های بیمارستان
جشن روز پرستار سال 1398 در بیمارستان شفا