Mockup Image

تاریخچه بیمارستان :

 

بیمارستان گروه پزشکی شفا نخستین بیمارستان خصوصی شهر بزرگ تبریز است که فعالیت خود  را   از سال   1348 با مشارکت سرشناس ترین پزشکان این  شهر، با نام آریا شروع نموده است.این  بیمارستان همواره میعاد گاه بهترین و حاذقترین تیم های پزشکی تبریز بوده و اغلب مردم منطقه درطول 43 سال فعالیت این مرکز، از خدمات تخصصی گروه پزشکی آن بهره مند و از آن به نیکی یاد  می نمایند. هم اکنون  نیز گروه های صاحب نامی از متخصصین و جراحان رشته های مختلف پزشکی مانند متخصصین  زنان وزایمان  ،جراحی عمومی ،ارتو پدی ، ارولوژی ، جراحی  مغزواعصاب ، گوش و حلق و  بینی ،جراحی توراکس ، جراحی پلاستیک ، جراحی عروق ومتخصصین  در رشته های داخلی  قلب وداخلی مغز واعصاب در این بیمارستان به  خدمت  اشتغال  دارند .