دستورالعمل ها
PDF
آنتی بیوتیکهایی که توسط پزشکان عمومی قابل تجویز نیست
PDF
آیین_نامه_فعالیت_بانک_خون_و_بخش
PDF
برونکوسکوپی
PDF
داروهای پرخطر
PDF
داروهای حیات بخش و ضروری
PDF
دستور العمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی
PDF
راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بيماران
PDF
راهنماي پیش گیري از اتصالات نادرست كاتترها و لوله ها
PDF
راهنمای پیشگیری از زخم فشاری
PDF
راهنمای پيشگيری از سقوط بيمار
PDF
راهنمای شناسايی صحيح بيماران
PDF
راهنمای_داروهای_با_اسامی_و_اشکال
PDF
راهىمای جراحی ايمه
PDF
رضایت اگاهانه
PDF
سرطان پروستات
PDF
سرطان کلیه
PDF
سرطان مثانه
PDF
شرح_وظایف_مسئول_ایمنی_و_کارشناس
PDF
گزارش نویسی در مامایی
PDF
لزوم اخذرضایت اگاهانه
PDF
لزوم اخذرضایت اگاهانه2
PDF
مکاتبه_وزارت_و_شیوه_نامه_وقوع_وقایع
PDF
ممنوعیت استفاده ازتلفن همراه
دستورالعمل ها»پیوست داروهای هشدار بالا
DOC
پیوست شماره 1
DOC
پیوست شماره 2
PDF
مکاتبه وزارت
JPEG
پیوست داروهای هشدار بالا(1)
JPEG
پیوست داروهای هشدار بالا(1)
دستورالعمل های وزارت»خدمات پرستاری»مدیریت مراقبت های پرستاری
PDF
فهرست مدیریت مراقبت های پرستاری
دستورالعمل های وزارت »مدیریت رهبری»بهبود کیفیت
DOC
گزارش داده های سکته قلبی
PDF
فهرست بهبود کیفیت
JPEG
گزارش مرگ مغزی- نامه 24804-پیوست2
JPEG
الزام بیمارستان برای اعلام مرگ مغزی - بخشنامه -پیوست 2
دستورالعمل های وزارت »مدیریت رهبری»تیم مدیریت اجرایی
PDF
پیوست 3- ضوابط خريد تجهيزات پزشكي
PDF
فهرست تیم مدیریت اجرایی
DOC
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار
PNG
کمیته راهبردی ارتقای اورژانس بیمارستانی - پیوست 2
JPEG
پیوست 2-کمیته مرگ کودکان 1-59 ماه
JPEG
پیوست 2-کمیته مرگ کودکان 1-59 ماه
JPEG
پیوست 2-کمیته مرگ کودکان 1-59 ماه
دستورالعمل های وزارت »تیم مدیریت اجرایی»کمیته کشوری احیای نوزاد
DOC
کمیته کشوری احیای نوزادان
دستورالعمل های وزارت »مدیریت رهبری»مدیریت تامین و تسهیلات اقامتی
DOC
آئین نامه کمیته اقتصاد درمان
DOC
پیوست 2 _نامه ابلاغ دستورالعمل کمیته بیمارستان ها (2)
PDF
پیوست 2- کمیته مرگ پری ناتال
DOC
دستورالعمل اجرایی آئين نامه كمتيه حفاظت فني و بهداشت كار بیمارستان ها-پیوست 2
DOC
جداسازی دیالیز بیماران دیالیزی
PDF
برنامه تحول نظام سلامت - پیوست 1
PDF
پیوست 7-راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان
JPEG
نامه :معاونت های درمان کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور
JPEG
نامه:پیوست 3 - ایزوله
JPEG
نامه: رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
دستورالعمل های وزارت » مدیریت رهبری»مدیریت خطر، حوادث و بلایا
آمادگی بیمارستانی.پیوست 5
PDF
برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریتها
PDF
فهرست مدیریت خطر ،حوادث وبلایا
PDF
ابزارهاي ملّی ارزیابی سلامت در حوادث و بلایا-پیوست 4
PDF
پیوست 4-نامه 8189
PDF
کتاب ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان-پیوست 4-HSI-Book-pdf
PDF
- پیوست 3-نامه مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان
PDF
ISIRI_304 (1) استاندارد رنگ سیلندرهای گازهای طبی-پیوست 3
PDF
teukhdpiscgdwcds- نامه-پیوست3
DOC
نامه استاندارد رنگ سیلندرهای گازهای طبی- پیوست 3
DOC
پیوست 7 - جدول مجموعه ابزارهای ملی ارزیابی مخاطرات........
پیوست 7 - کتاب مجموعه ابزارهای ملی ارزیابی مخاطرات و شاخص های توانمندی تخصصی
JPEG
پیوست 2- نقشه راه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
JPEG
پیوست 2- نقشه راه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
JPEG
پیوست 2- نقشه راه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
JPEG
پیوست 2- نقشه راه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
دستورالعمل های وزارت » مدیریت رهبری»منابع انسانی
PDF
پیوست 3- استانداردهای دوستدار ارتقای سلامت
PDF
فهرست منابع انسانی
PDF
طرح طبقه بندی مشاغل-پیوست2
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»اورژانس
PDF
دستورعمل های مراقبتهای مدیریت شده(13)عملکرد پزشکان آنکال
JPEG
پیوست 4
JPEG
مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت
PDF
فهرست مراقبتهای اورژانس
PDF
4483 متخصص مقیم
PDF
نامه معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان
PDF
نامه ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل تریاژ بیمارستانی
PDF
دستورالعمل تریاژ
PDF
فرم نظارت و پایش احیا
PDF
نامه دستورالعمل احيا
PDF
فرم ثبت گزارش عملیات احیاCPCR
DOC
طبق دستور پزشک معالج آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل عمل برای بیمار تزریق خواهد شد
DOC
اصلاحیه پنجم (مرداد 92) داروهای بخش اورژانس
PDF
آیین نامه استاندارد دارویی بخش اورژانس
JPEG
بخشنامه اورژانس و متخصصین و اعضاء هیئت علمی (2)
JPEG
بخشنامه وزیر1
JPEG
بخشنامه وزیر 2
JPEG
خلاصه ی شناسنامه ی شاخص ها
JPEG
رییس سرپرست محترم دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
JPEG
رییس سرپرست محترم دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»بیهوشی و جراحی
PDF
راهنمایی جراحی ایمن
PDF
فهرست مراقبت های بیهوشی و جراحی
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»مادر و نوزاد
PDF
بسته خدمتی احیای نوزاد- پیوست 1
DOC
نامه برای معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و....
PDF
نامه به ریاست/سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
DOC
نامه رییس محترم دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
DOC
پذیرش بر اساس تریاژ- پیوست 1
PDF
راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان- پیوست1
PDF
پیوست 8- شناسایی نوزاد
PDF
نوزاد سالم
PDF
راهنمای آموزشی شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد
DOC
ابزار بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان - پیوست12
PDF
راهنمای پایش و ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک -پیوست 5-7-10-16-22
DOC
شیوه نامه ارتقای حضور-پیوست 4
PDF
فهرست مراقبت مادر و نوزاد
مراقبت های معمول مادران باردار- پیوست 3
دستورالعمل های وزارت » مراقبت درمان»مراقبت عمومی بالینی»تغذیه
DOC
تغذیه
PDF
تغذیه در بخش مراقبت های ویژه.docتصویب شده-
PDF
جدول وزن گيري مادران باردار
PDF
راهنمای تکمیل فرم-final
PDF
ضوابط بخش تغذیه
PDF
-فرم ارزیابی تخصصی تغذیهfinal
PDF
کتاب فرایند مدیریت خدمات تغذیه
PDF
منحنی های وزن برای قد و نمایه توده بدنی کودکان و نوجوانان
دستورالعمل های وزارت پیشگیری بهداشت»بهداشت حرفه ای
DOC
_نامه ابلاغ دستورالعمل کمیته بیمارستان ها
DOC
ابلاغ فرمهای گزارش گیری صدا در محیط کار
DOC
بیمارستان ها -دستورالعمل اجرایی آئين نامه كمتيه حفاظت فني و بهداشتكار
DOC
فرم گزارش اندازه گیری صدا
PDF
آیین نامه حمل دستی بار
PDF
فهرست بهداشت حرفه ای
PDF
راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک
PDF
حدود مواجهه شغلی
دستورالعمل های وزارت پیشگیری بهداشت»بهداشت محیط
PDF
پیشگفتار
PDF
پیشگفتار
PDF
آیین نامه اجرایی قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات
PDF
آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه
PDF
آيين نامه طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي كشور
PDF
آئين نامه نحوه تاسيس و بهره برداري بيمارستانها
PDF
پیوست شماره 1 استاندارد ملی آب آشامیدنی 1053
PDF
پیوست شماره 2 استاندارد ملی آب آشامیدنی1011
PDF
پیوست شماره 3 كیفیت آب- آزمونهای میکروبی استاندارد 4208
PDF
پیوست شماره 3 كیفیت آب استاندارد 4207
DOC
پیوست شماره مشخصات فنی دستگاه اسمز معکوس
PDF
چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان
PDF
دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی
PDF
دستورالعمل صدور کارت بهداشتی
PDF
راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان
PDF
راهنماي مديريت فاضلاب بيمارستانی
PDF
ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه در مراكز پرتوتشخيصي
PDF
ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه در مراكز پرتودرماني
PDF
ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه در مراكز پزشكي هسته اي
PDF
فهرست بهداشت محیط
PDF
قانون اصلاح ماده13 قانون موادخوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
PDF
کتاب کنترل ناقلین
DOC
مشخصات فنی دستگاه همودیالیز
PDF
همو دیالیزRO پیوست شماره 4 الزامات دستگاه
JPEG
.ابلاغ آيين نامه طبقه بندي و برچسب گذاري
JPEG
پیوست شماره نامه یکسان سازی فنی دستگاه های همودیالیز
JPEG
تفاهم نامه وزارت نیرو وزارت بهداشت
دستورالعمل های وزارت پیشگیری بهداشت»کنترل عفونت
PDF
فهرست کنترل عفونت
PDF
دستورالعمل بهداشت دست
DOC
نامه معاونین محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (سراسر کشور)
PDF
نامه معاونت محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...
PDF
راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بيماران
DOC
مکاتبه
مکاتبه
PDF
مديريت باليني مناسب موارد عفونت تنفسي شديد حاد هنگامي كه احتمال مي رود كه كوروناويروس عامل بيماري باشد
DOC
وسایل یکبار مصرف
PDF
نامه معاونین محترم درمانی دانشگاه علوم پزشکی (سراسر کشور)
PDF
نامه معاونت محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی... (راهنماهای ایمنی بیمار)
PDF
نامه معاونین محترم درمانی دانشگاه علوم پزشکی (سراسر کشور)(دستورالعمل راهنمایی ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها )
DOC
تزریقات ایمن-وزارت بهداشت
DOC
وسایل یکبار مصرف 1
DOC
2 وسایل یکبارمصرف
PDF
چک لیست کنترل اتاق ایزوله تنفس
دستورالعمل اا
PDF
راهنماي كنترل عفونت در بيماريهاي تنفسي حاد واگير
PDF
كنترل وپيشگيري ا ز بیماریهای تنفسی
DOC
نامه چک لیست اتاق ایزوله
PDF
دستورالعمل اا
PDF
فهرست کنترل عفونت
JPEG
نمونه برداری
دستورالعمل های وزارت»رعایت حقوق
PDF
آیین نامه پوشش دانشگاه ها
PDF
شیوه نامه پوشش
DOC
نامه آیین نامه پوشش
PDF
رضایت آگاهانه-پیوست 5
DOC
نامه :جناب آقاي دكتررياست محترم دانشگاه علوم پزشكي
PDF
نامه : ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
PDF
فهرست حقوق گیرنده خدمت
JPEG
تصویب نامه هیات وزیران
JPEG
تصویب نامه هیات وزیران
JPEG
تصویب نامه هیات وزیران
JPEG
تصویب نامه هیات وزیران
JPEG
تصویب نامه هیات وزیران
تصاویر اخبار
JPEG
جشن روز پرسنتر 98
JPEG
اطفا حریق
JPEG
مطب دکتر عبدالهی
JPEG
کلینیک شفا
تصاویر صفحات مدیریت
JPEG
برنامه سالیانه بازدید ایمنی6ماهه اول
JPEG
فرآیند نحوه اعلام و بررسی شکایت/ انتقادات و پیشنهادات