Mockup Image

 

سیاست بیمارستان در مورد پزشکان

 

ذینفعان کلیدی : دفتر مدیریت ، پزشکان ، هیات مدیره

تعاريف : پزشکی یک دانش کاربردی است، هدف آن حفظ و ارتقاء تندرستی، درمان بیماری‌ها و بازتوانی آسیب‌دیدگان است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست بیمارستان در مورد امور مالی

 

ذینفعان کلیدی : دفتر مدیریت ، واحد امور مالی ، حسابداری

تعاريف :

الف تحویل کالا یا خدمت

ب اجراي قرادادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد

ج احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذيصلاح .

 

 

 

 

 

 

تنخواه گردان ، پيش پرداخت ، علي الحساب ، خريد هزينه اموال ، تجهیزات پزشکی ، تملک دارایی سرمایه اي

  تهیه و تدوین صورت هاي مالی بیمارستان از طریق نظارت مستمر بر عملیات امورمالی ، محاسباتی ، نگهداري و تنظیم حساب ها ، مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات مالی مدیریتی .

  اعمال نظارت بر اجراي قوانین و مقررات حاکم برعملیات مالی بیمارستان و واحدهاي تابع

تبادل اطلاعات مالی بیمارستان حسب مورد با دستگاه هاي نظارتی قانونی باهماهنگی رییس بیمارستان ( يا مقام مجاز ازطرف ایشان(  .

 

  شناسایی و نگهداري حساب مقداري و ریالی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی هاي بیمارستان .

  اجراي نظام نوین مالی بر اساس دستورالعملهاي ابلاغی وزارت متبوع  .

اجراي آن بخش از عملیات مالی بيمارستان که مصوب هیأت مديره بوده و  بر عهده مدیر امور مالی می باشد .

 

 

 

 

 

 

الف : احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه .

ب : انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق الاشتراك برق ، آب ، هزینه هاي مخابراتی ، پست و هزینه هاي مشابه که خارج از اختیار بیمارستان اجرایی ایجاد شده باشد .

ج : سایر بدهی هایی که خارج از اختیار بیمارستان ایجاد شده باشد .

د : سایر بدهی هاي پرسنلی و غیر پرسنلی .

 

 

سیاست بیمارستان در مورد نحوه محاسبه کارکرد پرسنل جهت دریافت حقوق ماهانه

 

ذینفعان کلیدی : مدیریت، دفتر پرستاری، واحد مدیریت منابع انسانی، واحد امور مالی

تعاريف : منظور از حقوق پرداخت هزینه ای می باشد که به جبران فعالیت های کارکنان پرداخت   می شود .

 

الف بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را داشته باشد .   

 

 

ب سن فرزندان او از هيجده سال كمتر باشد و يا منحصرا به تحصيل اشتغال داشته باشد تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري  يا نقص عضو طبق گواهي كمسيون هاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشد . ميزان كمك عائله مندي معادل سه برابر حداقل مزدروزانه براي هر فرزند در هر ماه مي باشد .

ج  فرزندان معلول و از کارافتاده کلی ، به تشخیص مراجع پزشکی ذيربط ،  مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند .

فوق العاده شبكاري فقط به ساعت كار كارگر غير نوبتي كه در محدوده ساعات 22 شب و6 صبح واقع مي شودو به میزان 35 %  مزد روزانه پرداخت مي گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست بیمارستان در مورد نحوه پرداخت پایان کار پرسنل

 

ذینفعان کلیدی : مدیریت ، دفتر پرستاری ،واحد امور مالی ،مدیریت منابع انسانی

تعاريف :

 

نحوه پرداخت پایان کار پرسنل به ترتیب ذیل می باشد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه پرداخت پایان کار پرسنل بصورت استعفاء به ترتیب ذیل می باشد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه پرداخت پایان کار پرسنل اخراجی به ترتیب ذیل می باشد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه پرداخت پایان کار پرسنل با ترک کار ( بدون اطلاع و فوت شده )

 

 

الف ) اگر ترک کار پرسنل غیر موجه باشد برای ایشان پایان کار تعلق نمی گیرد.

ب ) در صورت موجه بودن ترک کار پرسنل با ارائه مستندات و دلایل ترک کار از سوی ایشان به مدیریت، مدیریت بعد از بررسی مدارک، دستور ابقاء کار یا عدم ابقاء کار را به کارگزینی صادر می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

سیاست بیمارستان در مورد استخدام  پرسنل

 

ذینفعان کلیدی : مدیریت ، دفتر پرستاری ، دفتر اعتباربخشی ، واحد کمیته استخدامی ، واحد مدیریت منابع انسانی

تعاريف :

 

 

 

 

 

( بازنشسته ، اخراجی ، فوت ، استعفاء ، از کارافتادگی کلی )                                                                                                                                                                    ب بر اساس نحوه چینش پرسنل مطابق با فرمولاسیون معاونت درمان ( متناسب با تعداد بيماران و حجم كار )

پ تاسیس واحد جدید

 

 

تبصره حقوق مدت زمان کارآموزی در صورت استخدام پرداخت می گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست بیمارستان در مورد انتصاب و ارتقاء شغلی پرسنل

 

ذینفعان کلیدی : مدیریت ، دفتر پرستاری ، واحد کمیته استخدام و انتصاب ، کل بیمارستان

تعاریف:

 

 

الف ) فرد متقاضی انتصاب یا ارتقاء شغلی در صورت داشتن شرایط احراز آن شغل ، خود را کاندید شغل مورد نظر ، به مدیریت  ( در مورد پرسنل غیر بالینی ) یا مترون ( در مورد پرسنل پرستاری ) معرفی می نماید .

                                                                                                                                                              ب ) مسئول مافوق مستخدم نظر خود ، مبنی بر انتصاب يا ارتقاء شغلی فرد را، به مدیریت ( در مورد پرسنل غیر بالینی ) یا  مترون ( در مورد پرسنل پرستاری ) اعلام می دارد .

 

 

 

 

سیاست بیمارستان در مورد تنزل  شغلی پرسنل

 

ذینفعان کلیدی : مدیریت ، دفتر پرستاری ، کمیته انضباطی ، مدیریت منابع انسانی

تعاريف :

تنزل گروه عبارتست از تغيير شغل مستخدم و گماردن وي به شغلي كه در گروه پايين تر قرار دارد .

نماينده هيات مديره ، مديريت ، مترون ، روساي بخش ها برحسب مورد ، سوپروايزربالینی كشيك ، مسئول مافوق ، فرد خاطي ، فرد گزارش دهنده  .                                                                   

نماینده هیات مدیره رئیس کمیته بوده و حضور نماینده هیات مدیره و مدیریت برای شروع جلسه الزامی می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست بیمارستان در مورد تشویق  و تنبیه پرسنل

 

ذینفعان کلیدی : مدیریت ، دفتر پرستاری ، کلیه واحدها

تعاريف :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست بیمارستان در مورد توانمند سازی پرسنل

 

ذینفعان کلیدی : مدیریت ، دفتر پرستاری

تعاريف :

 

مداخله اصلاحی در قالب برگزاری کلاس آموزشی و آزمون های اولیه و دوره ای ، ارائه جزوء یا بروشور آموزشی ، و ... را انجام می دهند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست بیمارستان در مورد نحوه شیفت بندی پرسنل

 

ذینفعان کلیدی : مدیریت ، دفتر پرستاری ، واحدهای پاراکلینیک

تعاريف :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست بیمارستان در مورد تعویض شیفت پرسنل

 

ذینفعان کلیدی : مدیریت ، دفتر پرستاری ، کلیه واحدها

 

 

 

 

سیاست بیمارستان در مورد تقاضای مرخصی پرسنل

 

ذینفعان کلیدی: مدیریت ، دفتر پرستاری ، واحد مدیریت منابع انسانی ،کلیه واحدها

تعاریف:

 

الف مرخصي ساعتي

ب مرخصي بدون حقوق

ج مرخصي استعلاجي

ه مرخصي استحقاقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست بیمارستان در مورد بیمار و همراهان

 

ذینفعان کلیدی : مدیریت ، دفتر پرستاری ، بخش های ویژه ، بستری ، اورژانس ، پذیرش 

تعاريف :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست بیمارستان  در مورد امور بهداشتی و محیطی

 

ذینفعان کلیدی : دفتر مدیریت، واحد بهداشت محیط، دفتر پرستاری، واحد مهندسی پزشکی، کل بیمارستان