Mockup Image

اهداف کلان

 

S1 : شناخته شدن بیمارستان بعنوان مرکز درمانی مدرن و پیشرفته

 

S1G1 : تحقق استانداردهای اعتباربخشی در بيمارستان

S1G2  :   حصول و ارتقاء ایمنی بیمار

S1G3  :  ارتقاء كيفي خدمات درماني و مراقبت هاي ارائه شده           

S1G4  :توسعه  خدمات تخصصی و  پاراكلينيكي          

 

 

S2 : توسعه و استاندارد سازی فضای فیزیکی بیمارستان

 

S2G1 :  بهسازی و گسترش فضاهای فیزیکی بیمارستان

 

 

اهداف کلان

 

S3 : ارتقاء توانمندی پرسنل

 

S3G1 : ارتقاء سطح علمی و عملی پرسنل

S3G2 : افزایش انگیزه کاری پرسنل

S3G3 :  افزایش رضایتمندی پرسنل

 

S4 : ارتقاء عملکرد بیمارستان مبتنی بر فرهنگ مشتری مداری

 

S4G1 : افزایش رضايتمندي ، احترام ، پاسخگويي و جلب  اعتماد  ذينفعان  و مشتريان

S4G2 : ارتقاء سطح دانش  بیماران  از مراقبت های مورد نیاز