منو اصلی
لینک های خارجی
نظرسنجی
بیمارستان شفا را چگونه ارزیابی می کنید ؟
 


آب و هوا


دکترحسین زعفرانیمتخصص ارولوژی
آدرس
دکتر جلال پیمان
متخصص ارولوژی
دکترمحمد علی علاف دادیانمتخصص ارولوژی
دکترانسان نژادمتخصص ارولوژی
دکتر اسمعیل نصیریمتخصص بیهوشی
دکتر طهماسب اسدیمتخصص بیهوشی
دکتر مسعود کیمیایی
متخصص بیهوشی
دکترموسی تقی زادهمتخصص بیهوشی
دکترجلال حسین زادهمتخصص بیهوشی
دکترعلیار رحمانیمتخصص بیهوشی

متخصص اورتوپدی
دکترداریوش عبداللهی فردمتخصص اورتوپدی
دکترمحمد حسین قاسم زادهمتخصص اورتوپدی
دکترمحمد حسین قاسم زادهمتخصص اورتوپدی
دکتراسرافیل زنجانیمتخصص اورتوپدی
دکترسید محمد باقر ترابیمتخصص اورتوپدی
دکترغلامرضا انصافیگروه تخصصی آزمایشگاه
دکترساسان امینیگروه تخصصی آزمایشگاه
دکترمحمد حسین بایبردیگروه تخصصی آزمایشگاه
دکتر ابوافضل شیرین زادهمتخصص توراکس
دکتر علی سیستانیمتخصص جراحی عمومی
فوق تخصص تراماتولوژی

دکترسید محسن سید نژادمتخصص جراحی عمومی

  دکترمهدی بوداغ

متخصص جراحی عمومی
دکترجواد پورلکمتخصص جراحی عمومی
دکترعباس کلامیمتخصص جراحی عمومی
دکترعلی اصغر محرریمتخصص جراحی عمومی
دکترمحمد علی حسن زادهمتخصص جراحی عمومی
دکتراسماعیل عجمیمتخصص جراحی عمومی
دکترسید احمد موسویمتخصص جراحی عمومی
دکترمحمد تقی حمیدیهمتخصص زنان و زایمان
دکترسید رضا موسوی اقدممتخصص زنان و زایمان
دکترهوشنگ صارمیمتخصص زنان و زایمان
دکترداریوش عاصممتخصص زنان و زایمان
دکترغلامرضا سپهریمتخصص زنان و زایمان
دکترصمد حافظ قرآنمتخصص زنان و زایمان
دکترمحمد صادق فضل فرهادیمتخصص زنان و زایمان
دکترسعید کاریمتخصص زنان و زایمان
دکترقاسم امیریمتخصص زنان و زایمان
دکترفریدون قمریمتخصص زنان و زایمان
دکترپروین حق پرستمتخصص زنان و زایمان
دکترحوریه میلانیمتخصص زنان و زایمان
دکترمهین میرزا جانزادهمتخصص زنان و زایمان
دکترپری سید مدنیمتخصص زنان و زایمان
دکترناهید صفامتخصص زنان و زایمان
دکترالهام افتخاریمتخصص زنان و زایمان
دکترشهین موسویمتخصص زنان و زایمان
دکترساناز موسویمتخصص زنان و زایمان
دکتربهجت لامعه ایمتخصص زنان و زایمان
دکترفرحناز فخفوریمتخصص زنان و زایمان
دکترسولماز ایلخیجویمتخصص زنان و زایمان
دکترتورج اویسیمتخصص داخلی
دکترحمید شهبازیمتخصص داخلی
دکترمحمد استادیمتخصص داخلی
دکتر نادر قایچیمتخصص رادیولوژی وسونوگرافی
دکتر سید سادات سیدیمتخصص رادیولوژی وسونوگرافی
دکتر سید احمد آرتامتخصص جراحی فک و صورت
دکتر  محمد حسین حسینیانمتخصص کودکان و نوزادان
دکتراشرف طباطبائیمتخصص کودکان و نوزادان
دکترمنیره نظافتیمتخصص کودکان و نوزادان
دکترصمد پاشکمتخصص گوش و حلق و بینی
دکترسید محمد مقدسیمتخصص گوش و حلق و بینی
دکترولی اله مجیدیمتخصص گوش و حلق و بینی
دکترحسن رساممتخصص گوش و حلق و بینی
دکترعظیم علمیهمتخصص گوش و حلق و بینی